Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/125

此页尚未校对


四年冬京師大疫有絶門者人懼

又曰桓帝元康元年正月京都大疫二月九月廬江又疫

獻帝建安二十二年大疫至二十五年禪位於魏

晉書曰魏文帝黄𥘉四年三月宛許大疫死者數万

又曰明帝青龍二年四月大疫蜀相諸葛亮出斜谷卒于

渭南又青龍三年正月京師大疫

六韜曰人主好聚歛人則多疫死太平御覽卷第八百七十九