Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/127

此页尚未校对


昇於是也震陽失而在隂隂原必塞原塞必國亡昔伊雒

竭而夏亡河竭而啇亡今周如二代之季其川原又塞塞

必川竭山崩夫國必依山川山崩川竭國亡之徴也

漢書五行志曰魯文公九年地震劉向以爲周襄王失道

楚穆王啇臣殺父成王諸侯皆不肖權傾於下臣下強盛

將動爲害

京房曰臣事雖正專必震於水水則波於木木則揺於屋

則瓦落於山則岀水湧嗣子無德臣專禄不順動丘陵水

湧出

又曰魯襄公十六年地震其後崔氏專齊欒盈專晉良霄

傾鄭𨵽殺呉子燕逐其君楚滅陳蔡

又曰魯昭公十九年城震劉向以爲是時季氏將有逐君

之變