Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/128

此页尚未校对


又曰昭公三十三年地震劉向以爲是時周景王崩劉子

單子立王子猛尹氏立王子朝季氏逐昭公黒肱叛邾呉

殺其君僚宋五大夫晉二大夫皆以地叛

又曰哀公三年地震仲尼見弃而季氏強

又曰趙幽王五年代地大動自樂徐以西北至平隂臺屋

墻垣太半壞地坼東西百三十歩六年大飢𥘿滅之

漢書曰惠帝時地震隴西壓四百餘家時諸吕用事

又曰武帝時地震壓殺人明年皇后陳氏廢宣帝時地震

河南以東四十九北海琅邪壞祖宗廟城郭殺人千餘後

又京師地震至北邊郡國三十餘壞城郭殺四百餘人後

霍顯禹反誅清河王遷房陵皇后霍氏廢

又曰元帝建昭四年藍田地震沙石流擁㶚水安陵岸崩

擁水水逆流時石顯用事