Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/142

此页尚未校对


至宋孝武時爲雍州刺史臧質宅質反見殺故代稱充㓙

地宋史部尚書王僧綽常謂宅無𠮷㐫請以爲第始造未

居爲元㐫所害

王隠晉書曰祖約爲豫州刺史府中地忽赤如丹約竟敗

見殺

    土踊

紀年曰梁惠成王七年地忽長十丈有餘髙尺半周隱王

二年齊地𭧂長長丈餘髙一尺

漢書曰成帝河平四年臨淮縣土踊起髙二丈時王莽專

崔鴻十六國春秋曰前凉張寔五年祁山地震從中陶原

坂三里冒覆下川忽如見掩坂上草木存焉

     地生毛