Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/143

此页尚未校对


晉書曰武帝太始中皇甫晏爲益州刺史西討屯兵人咸

死之地生白毛俄𬒳牙門將所殺

又曰成帝時地生毛時天下大兵而中原擾亂百姓疲怨

又曰孝武時京都地生毛而氐賊圍繞襄陽彭城征戍連

年不解又京都地生毛符堅滅後人勞役後又江陵交戰

不解

又曰安帝義熈十年地生白毛連年征討勞優之應

京房曰以爲人勞之異金失其性地生毛

常璩華陽國志曰晉武帝太始八年蜀地生毛長七八寸

生數里李𫝑欲亡地又生毛

崔鴻十六國春秋曰後𥘿姚興時乞伏乾歸鎮州地震生

毛而乾歸太𥘉十九年七月爲兄子公府所殺

又曰北燕馮跋太平十五年龍城地生白毛長一尺二寸