Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/27

此页尚未校对


時四月昌邑王賀行滛僻大將軍霍光白皇太后廢賀

又曰成帝綏和元年四月日晡時天有星殷如雷聲有流

星如缶長十餘丈皎然赤白從日下東南去或如盂或如

雞子熠熠如雨下至地止郡國皆言星隕爲王者失𫝑諸

侯起伯之異其後王莽專政簒位

又曰哀帝建平元年正月日出時有物着天白廣如一疋

布長四丈餘西南行聲如雷一刻止名曰天狗

又曰後漢光武建武十一年春有流星大如日從太微岀

入北斗魁中第六星色白傍有小星射者十餘枚後有聲

如雷頃止斗魁主殺伐是年吴漢臧宮破公孫述於成都

十二年春有大星如缶出柳西南行入孤將滅時分爲十

餘叚如遺火狀㬰有聲殷殷如雷柳爲周狐爲𥘿蜀是

年使大司馬吴漢從洛陽發南陽卒泝江而上擊蜀白帝