Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/28

此页尚未校对


公孫𫐠數萬人

又曰中元元年冬有大流星從西南向東北行有聲如雷

其年中郎將竇固將西征

又曰順帝永和三年有流星大如斗從西北東行長八九

尺赤黄有聲隆隆如雷是時大將軍梁啇與常侍張逵曹

騰孟賁等争權矯制収騰順帝寤逵等奔走或自刺或解

貂蟬投草中逃亡之應

漢獻帝春秋曰𥘉平四年六月流星起織女東南行天市

中虵行有尾長七八丈色赤照地又流星如斛長六七丈小

者六七枚隨之光照地又流星西北行有聲如雷望之如

火又照地是曰天狗

晉書曰惠帝永興元年七月流星有聲二年又有星隕有

聲後二年懷帝𢚓帝蒙塵劉元海石勒攻掠遂亡中夏