Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/66

此页尚未校对


而散吏皆壓佐

𡊮山松後漢書曰中平四年雲氣如足相次重疊彌天

國志暦曰晉咸和元年七月雲闘聲如𭧂風雨

     五色雲

宋書曰前廢帝景平二年有雲五色如錦其年五月司空

徐羡之廢帝爲滎陽王

     青雲

河圖曰靑雲刺月五糓不熟傍多赤雲如人頭大戰月旁

有白雲如杵者三貫月六十日内有兵戰月始出有黒雲

貫名激雲不出三日暴雨

     黄雲

崔鴻十六國春秋曰後趙石勒建平四年有赤黄雲如幕

長數十疋其年勒死