Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/73

此页尚未校对


月隋公堅禪

又曰隋大業末越王侗東都留守爲王丗充所幽丗充自

立爲丞相百官㹅巳於尚書省受𠕋設樂文武陪位於㕔

西有赤氣如絳慢自辰至戌而滅旬日世充乃殺朝士元

文都盧楚遂簒位

     黒氣

史記曰周靈王二十年有五黒氣如日至景王五大夫争

後漢書曰靈帝光和元年六月有黒氣墮所御温徳殿庭

十月皇后宋氏廢至中平元年鉅鹿人張角稱黄巾帥部

三十六萬同反叛

宋書曰明帝太始二年二月夜有黒氣五東西經天南行

隋書曰梁元帝承聖三年六月有黒氣如龍見殿内其年