Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/81

此頁尚未校對


伏侯古今注曰漢武帝元朔四年雨土

又曰昭帝始元二年雨土晝昬

又曰元帝建昭四年雨土

梁書曰武帝大同元年雨土二年又雨黄塵如雪攬之盈

掬時帝溺於佛法興造尤甚

後魏書曰世宗景明四年凉州雨𡈽如霧時舅尚書令髙

肇專政俄而𬒳

隋書曰隋文帝開皇二年京師雨土四年関中亂飢諸王

各謀爲逆時内營都邑後起仁壽宫丁匠死者太半

     雨沙

隋書曰梁簡文時雨黄沙時侯景陵上其年人相食

     雨灰

隋書曰梁武大同年雨灰色黄時帝惡人勝巳又信佛法