Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/87

此页尚未校对


京房曰雨五榖人相食

又曰燕丹囚於𥘿天雨粟於燕後𥘿滅之

後漢書曰光武末陳留雨粟形如稗實

     雨魚

漢書曰成帝時雨魚長五寸巳下時王氏專政

崔鴻十六國春秋曰後蜀李期末年大雨魚於宫中其色

黄其年爲李壽廢殺之

又曰夏赫連勃勃鳯翔元年五月雨魚于統萬時興役尤

     雨螽

史記曰魯文公三年雨螽劉向以爲宋殺大夫而無罪有

𭧂虐賦歛之應

     雨錢