Page:Sibu Congkan Sanbian357-李昉-太平御覽-136-124.djvu/122

此页尚未校对


生乆降鄙𡈽爲賔至之餼耳

又曰公孫龍以白馬爲非馬或曰此辯而毀大道子髙適

趙謂龍曰願受業乆不敢先者以白馬爲非馬耳誠能去

之則爲弟子龍曰若使去之無以教矣

涼州記曰吕光麟嘉五年踈勒王獻火浣布善舞馬太平御覽卷第八百九十六