Page:Sibu Congkan Sanbian357-李昉-太平御覽-136-124.djvu/79

此页尚未校对


在後𠮷行日五十里朕乗千里之馬獨先安之乃還馬

又曰鄭當時以任俠自喜孝景時爲大子舎人五日洗沐

常置驛馬長安諸郊請謝賔客夜以繼日

又曰萬石君過官門闕必下車趍見輅馬必式焉

又曰石建爲太僕奏事自下讀之驚恐曰書馬者與尾而

五今乃四獲譴死矣又石慶爲太僕御岀上問車中幾馬

慶以䇿數馬畢曰六馬

又曰𥘉天子發易書發易書以卜也以卜曰神馬當從西北來得烏孫

馬好名曰天馬及得宛汗血馬益壯更名烏孫馬曰西極

馬宛馬曰天馬

又曰武帝求賢詔曰馬或奔踶而致千里士有負俗之累

而立功名夫泛駕之馬亦在御之而巳

又曰元狩二年馬生余吾水中在朔方北元鼎四年馬生渥洼