Page:Sibu Congkan Sanbian357-李昉-太平御覽-136-124.djvu/94

此页尚未校对


⻱兹據三十六國之中制彼王侯之命入其國城天𩦸龍

麟腰SKchar丹髦萬計盈厩雖伯益更生衛賜復岀不能辨也

又曰太上四年髙麗使至獻美女十人千里馬一疋兖州

民王蒲率衆二千來降獻千里馬一疋羊鬚去地九寸拜

蒲長水校尉廪丘公

宋書曰宋大明五年吐谷渾拾寅遣使獻舞馬

沈約宋書曰鮮卑二子長曰吐谷渾少曰若洛廆(⿱艹石)洛廆

别爲渾庶長廆正嫡父在特分七百戸與渾渾與廆二部

俱牧馬馬𨷖相傷廆怒讓渾曰𨷖在馬而怒及人耶乖別

甚易今當去汝萬里於是擁馬西行廆悔悟深自咎責遣

舊父老及長吏乙郍樓追渾令還渾曰我是卑庶理無並

大今以馬致别殆天所啓諸君試擁馬令東馬若還東我

當相隨去即使二千𮪍共遮馬令廻馬廻不盈三百歩顃