Page:Sibu Congkan Sanbian359-李昉-太平御覽-136-126.djvu/13

此页尚未校对


𡻕矣晉成帝遣人捕得有銅牌有字在其角後云寳鼎二

年臨江所獻

愽物志曰雲南郡出茶首茶首其音爲蔡荗是兩頭鹿名

也獸似鹿兩頭其腹中胎常以四月中取可以治虵虺毒

永昌亦有之

異苑曰鄱陽樂安彭丗咸康中以捕射爲業入山輙與児俱

丗後忽蹙然倒地變成一白鹿咷蹻而去其子終身不復

捉弩至孫復襲此事曽射得一鹿兩角間有道家七星符

其祖名字郷居年存焉覩之懊悔遂斷獵

伏侯古今注曰漢明帝永平九年三角鹿出江陵孝和帝

永元十二年豫章餘干得白鹿髙丈九寸

楚辤曰青莎雜樹薠草靃靡白鹿𪊽麚或騰或𠋣

樂府歌詩曰白鹿乃在上林西𫟍中射工尚得脯腊之黄