Page:Sibu Congkan Sanbian359-李昉-太平御覽-136-126.djvu/7

此页尚未校对


晉書載記曰石勒甞傭於武安臨水爲遊軍所囚㑹有群

鹿傍過軍人競逐之勒乃獲免俄而又見一父老謂勒曰

向群鹿者我也君應爲中州主故相救耳勒拜而受命

蕭子顯齊書曰始興盧度隱居西昌三頋山鳥獸隨之夜

有鹿觸其壁度曰汝勿壞我壁鹿應聲去

南史四夷傳曰扶南有鹿車國人養鹿如中國畜牛以乳

爲酪

隋書曰開皇十七年群鹿入殿門馴擾侍衛之内

後周書曰文帝獵於邙山圍不齊獸多越逸帝怒諸將股

慄俄有一鹿亦突圍而走賀(⿱艹石)敦躍馬逐之鹿上東原弃

馬歩逐山半便及掣之而下帝大恱諸將免罪

唐書曰太宗幸懷州乙未狩於濟源之陵上親御狐矢太

宗曰古者先駈以供宗廟今所獲鹿冝令有司造脯⿰酉𬐚 -- 醢