Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/113

此页尚未校对


湖古老相傳云金鵝之所集八挂所植下有溪金光煥然

又曰郡東有宴室山古老云越王時山上起望海舘山下

有湖湖中有金鵝飛魚

唐書曰貞觀二十年吐蕃遣其大臣禄東賛奉表曰聖天

子定四方日月所照之國並爲臣妾而髙麗恃逺闕於臣

禮天子自領百萬渡遼致討隳城䧟陣指日凱旋奴𦆵聞

陛下發駕少選之間巳聞歸國鴈飛迅越不及陛下速疾

奴𮮐預子婿喜百常夷夫鵝猶鴈也故作金鵝奉獻其鵝

黄金鑄成髙七尺中可實酒三斛

淮南子曰魯般墨子以木爲鵝而飛三日集而不可使爲

工也

唐書曰髙祖義兵至河東隋將堯君素城守時圍甚急君

素乃爲木鵝置表於頸具論事𫝑浮之黄河下河陽守者