Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/141

此页尚未校对


鳶鵲遭害則仁鳥増逝

魏志曰管輅至安德令劉長仁忽有鳴鵲來在閤屋上其

聲甚急輅曰鵲言東北一婦昨殺夫牽引西家太離婁𠉀

不過日在虞淵之際告者至矣到時果有東北同伍民來

告隣婦手殺其夫詐言西家人與夫有嫌殺我壻也

吴志曰赤烏十二年有兩烏衘鵲墮東觀權使領丞相朱

據燎鵲以𥙊

又曰孫和爲南陽王之長沙行過蕪湖有鵲巢於㠶牆故

官僚皆憂𢡖以爲牆木傾危之象

晉書曰王澄爲荆州將之鎭送者傾朝澄見樹上鵲巢便

脫衣上樹探𪅏而弄之神氣肅然傍(⿱艹石)無人

又曰凉李歆時通街大樹上有烏鵲争巢鵲爲烏所殺

宋書曰徐羡之拜司空有𩀱鵲於太極殿東鴟尾鳴喚