Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/144

此页尚未校对


又曰開成二年三月眞興門外鵲巢於古冢

莊子曰至德之丗烏鵲之巢可攀援而窺之

又曰鵲上髙城之絶而巢於髙樹之顛城壞巢折陵風而

起故君子之居丗也得時則義行失時則鵲起也

又曰莊周遊乎雕陵之樊樊藩也遊於栗園籬之内覩一異鵲自南方

來翼廣七尺目大運寸可曲一寸感周之顙而進於栗林

孫卿子曰古之王者其政好生惡殺烏鵲之巢可俯而窺

淮南子曰鵲巢知風之所起言鵲作巢向風之所起爲户一說云背風所起也

又曰乹鵠知來而不知徃此脩短之分也乹鵠鵲也見人有吉事之微則

翛翛然凶事之徴則鳴啼是知來𡻕多風則巢於下枝而童子乃採其夘是不知各有所能故曰長短之分也

又曰鴈北向鵲始加巢鴈在彭蠡背北面徴陽將來北過鵲感陽而動乃上加巢

又曰赤SKchar懸則烏鵲集鷹隼鷙則衆鳥散物之散聚交感

以然