Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/31

此页尚未校对


鳯皇應德而來豈桐竹能降帝曰朕亦望降之

唐書曰薛收從子元敬選部郎邁之子也亦有文學爲𭣣之

亞𥘉大業末薛德音及收元敬俱有才名時人謂之河東三鳯

又曰武德九年海州言鳯見于城上群鳥數百隨之東北

飛向蒼梧山

又曰太宗時莒州言鳯皇二見群鳥隨之其聲(⿱艹石)八音之奏

又曰太宗甞追思王業艱難佐命之臣乃作威鳯賦以賜

長孫無忌其辭曰有一威鳯憇翮朝陽晨遊紫霧夕飲𤣥

霜資長風以舉翰戾天衢而逺翔

徐整正暦曰黄帝之時以鳯爲雞

莊子曰老子見孔子從弟子五人問曰前爲誰對曰子路

勇且多力其次子貢爲智曽子爲孝顔回爲仁子張爲武

老子歎曰吾聞南方有鳥名爲鳯所居積石千里天爲生