Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/66

此页尚未校对


漢書曰梁孝王於睢陽園中作鳬鴈池

又曰武帝太始三年幸東海獲赤鴈作朱鴈之歌

後漢書曰度遼將軍皇甫䂓解官歸安定郷人有以貨買

鴈門太守者亦去職還家書刺謁卧不迎旣入而問卿前

在郡食鴈美乎

北史曰齊斛律光從文襄出野見𩀱鴈飛來文襄使明月

馳射之以二矢俱落焉

又曰尉遟逈之亂也隋將史万歳從梁士彦擊之軍次馮

翊見羣鴈飛來万歳謂士彦曰請射行中第三者射之應

弦而落三軍莫不恱服

三國典略曰徐思王壽陽人家夲寒微以捕鴈爲業

晉史曰朱漢賔少時善射甞因與同軰出獵指一飛鴈隨

矢而落其鏃正中其臆臆上貫一金錢有篆文示其郡之