Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/70

此页尚未校对


漢書郊祀志宣帝於西河築丗宗廟告祀有五色鴈集殿

唐書曰貞元十年同州獻五色鴈

     白鴈

左傳曰哀上曹伯陽即位好田弋曹鄙人公孫疆好弋獲

白鴈獻之且言田弋之說因訪政事大說之有寵使爲司

城以聽政

新語曰梁君出獵見白鴈而欲自射之道上有驚鴈飛者

梁王怒命以射此人其御公孫龍諌曰昔衛文公時大旱

三年卜云必湏人祀文公曰求雨者爲民也今殺之不仁

吾自當之言未卒雨下今君重鴈殺人何異虎狼梁君引

龍登車入郭呼萬歳曰善哉今曰獵得善言

晉書曰載記建元𥘉石季龍饗群臣于太武殿前有白鴈