Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/74

此页尚未校对


祠城則(⿱艹石)雄雞如淳注曰野雞雉也吕后名雉故曰野雞

漢書曰成帝鴻嘉二年有飛雉集于殿庭歴階升堂而雊

東觀漢記曰魯恭字仲康爲中牟令蛉螟不入中牟河南

尹𡊮安疑其不實遣仁恕SKchar肥親驗之恭隨親行阡陌坐

樹下雉過止其側旁有小兒親曰兒何不捕之兒言雉將

鶵親嘿然有頃與恭訣曰本來考君界有無蟲耳今蟲不

犯境一異也化及鳥獸二異也竪子有仁心三異也府SKchar

乆留但擾賢者因還府以狀白安

魏志曰管輅至王𢎞直許有雄雉飛來登直内柱頭大不

安令輅作卦輅曰五月必遷時三月也至期果爲渤海太守

晉咸寜起居注曰太醫司馬程據上雉頭裘一領詔於殿

前燒之

晉書曰武庫封閉甚宻其中忽聞雉雊張華曰此必虵化