Page:Sibu Congkan Sanbian361-李昉-太平御覽-136-128.djvu/12

此頁尚未校對


史記曰趙武成王自號主父廢長子章而傳國於公子何

主父遊沙丘公子章作亂與何戰敗章士父閉之何

遂圍主父主父飢探雀𪅏而食之月餘遂餓死沙丘

范曄後漢書曰楊由字襄侯蜀郡人少習易爲文學椽時

有雀夜集庫門上太守廉范以問由對曰此占郡内當

有小兵然不爲害後二十餘日廣柔縣蠻夷反殺傷長吏

宋書曰蕭思話在青州常所用銅斗覆在藥厨下忽於斗

下得二死雀思話歎曰斗覆而𩀱雀殞其不祥乎俄而𬒳

北史曰後魏河南王曜五歳甞射雀於道武前中之帝驚

歎焉

又曰潘樂字相貴𥘉生有一雀止其母左肩占者咸言冨

貴之徴因名貴相後以爲字

唐書曰開元二十二年秋八月甲申幽州長史張守珪渝