Page:Sibu Congkan Sanbian361-李昉-太平御覽-136-128.djvu/82

此页尚未校对


隋書曰俀國草木冬青土地膏腴水多陸少以小環挂鸕

鷀項令入水捕魚得百餘頭以充食

唐書曰貞元十三年四月上以自春巳來時雨未降正陽

之月可行雩祀遂幸興慶宫龍堂兆庶祈禱忽有白鸕鷀

沉浮水際羣𩔖翼從其後左右侍衛者咸驚異之俄然莫

知所徃方悟龍神之變化遂相率蹈舞稱慶至乙丑果大

雨逺近滂沱於是宰臣等上表陳賀

范汪治𠰸方曰𠰸鸕鷀啄即愈治鯁燒鸕鷀羽水服半錢

即下(⿱艹石)呼鸕鷀鸕鷀亦有下者

    婟澤户故

爾雅曰紡澤虞孫炎注曰尸鴆或謂紡澤虞其別名郭璞注曰今澤也常在澤中見人輙鳴不去有

象主守之官固名之也

    鸛雀