Page:Sibu Congkan Sanbian361-李昉-太平御覽-136-128.djvu/85

此页尚未校对


雀乎尚曰大者有秃鶖小者鷦鷯嗣主忌勝巳因徙尚楚

辭曰鵾鴻群晨𮦀鶖鶬鵾鵾鷄也鴻鴻吉也鶖秃鶖

後魏書曰正光二年八月獲秃鶖扵宫内詔以示崔光崔

光表曰蒙示十四日所得大鳥此即詩所謂有鶖在梁解

云秃鶖也貪惡之鳥野澤所育不應入扵殿庭昔魏氏黄

𥘉中有鵜鶘集于靈芝池文帝下詔以曹恭公逺君子近

小人愽求賢俊太尉華歆由此遜位而讓管寜也臣聞野

物入舎古爲不善是以張臶惡賈𧨏忌鵩鵜鶘蹔集而

去前王猶爲至誡况今親入宫禁爲人所獲方𬒳畜養宴

然不以爲懼准諸徃義信有殊矣且號饕餮之禽必資魚SKchar

菽麥稻梁時或飡啄一食之費容過斤溢今春夏陽旱榖

糴稍貴窮窘之家時有菜色陛下爲民父母撫之如傷豈

可棄人養鳥留意於醜形惡聲哉好鶴曹伯愛鴈身死國