Page:Sibu Congkan Sanbian364-李昉-太平御覽-136-131.djvu/52

此页尚未校对


江東謂爲歌女或謂鳴砌䖤蟺苑善二音

述異記曰劉德願兄子太宰從事中郎道存景和元年

月忽有白蚓數十登其齋前砌上通身白色人所未甞見

也蚓並張口吐舌大赤色其年八月與德願並誅

劉敬叔異苑曰孟州王𩀱宋文帝元嘉𥘉忽不欲見明常

取水沃地以菰蔣覆上眠息飲食悉入中云有女着青

裙白領巾來就其𥨊母聽聞薦下歴歴有声發之見一青

色白領蚯蚓長二尺許云此女常以一奩香見遺氣甚清

芬奩乃螺殻香則菖蒲根于時咸謂𩀱暫同阜螽矣

廣五行記曰陳後主時隋軍至江蚯蚓盡岀森然如植箭

陳氏水郷蚯蚓土蟲象陳氏自稱土德盡出明傾其窟穴

以曲歸直是歳隋平陳

又曰隋煬帝大業中河南有婦人養姑不孝姑兩目暗婦