Page:Sibu Congkan Sanbian364-李昉-太平御覽-136-131.djvu/84

此页尚未校对


呪厭十許口便息及日晚王又曰欲其復鳴僧照曰王歡

巳䦨令汝鳴即便喧聒

又曰卞彬蝦蟆賦云紆青拖紫名蛤魚丗謂比令僕也

又云蝌斗唯唯羣浮暗水唯朝繼夕筆役如鬼比令史諮

事也

南史孝義傳曰丘傑字偉跱呉興烏程人也年十四遭母喪

以熟菜有味不甞於口歳餘忽夢見母曰死亡是分别耳

何事乃爾荼苦汝噉生菜遇蝦蟆毒靈牀前有三丸藥可

取服之傑驚起果得甌甌中有藥服之下科斗子數升

三國典略曰周天和二年齊武安妖人與其徒僞云盲躄

因飲泉水下得金佛其疾並愈於是逺近信之男女霧集

水中有老黄蝦蟆全如金色乍出乍没齊武成及百官巳

下莫不飲之