Page:Sibu Congkan Sanbian365-李昉-太平御覽-136-132.djvu/181

此页尚未校对


笁法真登羅山䟽曰嶺南道無䈥竹唯羅山有之其大尺

圍細者色如黄金堅貞踈節

異苑曰東陽留道先元嘉四年䈥竹林忽生連理野人無

知謂爲楇祟斫殺之

     鈎端竹

山海經曰嶓冢之山囂水之北多鈎端竹

     笻竹

漢書曰張騫至大夏見笻竹杖問之云賈人市之身毒國

山海經曰龜山多狹竹郭璞曰即笻竹

竹譜曰笻竹髙節實中狀(⿱艹石)人剡俗謂之扶老竹廣志云

出南廣卭都縣

羅浮山記曰卭竹本出卭山張騫西至大夏所見也而此

山左右時有之郷老多以爲杖