Page:Sibu Congkan Sanbian371-蘇象先-丞相魏公譚訓-1-1.djvu/8

此页尚未校对


丞相魏公譚訓卷第一

象先自少不離祖父之側元祐丙寅祖父為天官

 尚書居西岡楊崇訓之故第祖父以南軒為書室

 誤大案列書史於前又置小案於椅間俾象先侍

 坐每至夜分退而記平日教誨之言作談訓百餘

事後三年祖父執政無復𭧽時閒暇又十有二年

捐󠄂館於潤又十有九年象先在鎮江卧病閱五年

靖康元年偶記舊稿而散失脫落尚多遺𨓜

廣而續之凡三百餘篇分為十卷以見一日未常

 忘祖訓而諄諄之誨不可無傳也