Page:Sibu Congkan Sanbian372-陶宗儀-南村輟耕錄-8-1.djvu/101

此页尚未校对


 朝廷遣蒙古大臣一貟使交趾公副之将還國之偽主

 賮以金𮐃古受之公固辤偽主曰彼使臣 巳受矣公

 獨何為公曰彼所以受者安小國之心我所以不受者

 全大國之體偽主歎伏

今蒙古色目人之為官者多不能執筆花押例以象牙或

 木刻而印之宰輔及近侍官至一品者得

 旨則用玉圖書押字非 特賜不敢用按周廣順二年

 平章李榖以病臂辤位詔令刻名印用㩀此則押字用

 印之始也

文宗開奎章閣作二壐一曰天暦之寳一曰奎章閣寳命