Page:Sibu Congkan Sanbian372-陶宗儀-南村輟耕錄-8-1.djvu/111

此页尚未校对


 方憒憒鼃忍惱人邪自後其毋𠕂鳴故至今此地雖有

 鼃而不作聲後

 仁宗入京誅安西王阿難答等迎

武宗即位時大徳十一年也越四年而

 仁宗継登大寳則知元后者天命攸歸豈行在之所雖

 未踐祚而山川鬼神巳隂来相之不然則蟲魚微物耳

 又能聽令者乎但迄今不鳴尤可異矣

至沿癸亥十月六日甲子先一夕因𣈆邱入繼大統告𥙊

 太廟之頃隂風北来殿上燈燭皆滅良乆方息盖攝𥙊

官鐵失也先帖木兒赤斤帖木兒等皆弑君之元𢙣也