Page:Sibu Congkan Sanbian372-陶宗儀-南村輟耕錄-8-1.djvu/55

此页尚未校对


  三年壽五十六𦵏起輦谷 太皇后秃里吉納臨朝

  稱制皇后乃馬真氏

 睿宗仁聖景㐮皇帝諱拖雷

  憲宗追謚

 定宗簡平皇帝諱貴由

  宋淳祐二年壬寅至乙巳皇后當國丙午七月歸政

  即位于荅蘭荅八思至戊申三月崩于胡眉斜陽吉

  兒在位三年壽四十三𦵏起輦谷皇太后秃里吉納

  復治國事

 憲宗桓肅皇帝諱蒙哥