Page:Sibu Congkan Sanbian372-陶宗儀-南村輟耕錄-8-1.djvu/86

此页尚未校对


子授業畢徐令左右戒之曰此讀書之所先生長者在

 前汝輩安敢䙝狎如此急引去毋召責也衆皆驚懼而

 退右二事乃貢尚書師泰授經宣文閣下日所目見者

 至正丙申間避地雲間毎談 朝廷典故因及此

中書左丞魏國文正公魯齋許先生中統元年應召赴

 都日道謁文靖公静脩劉先生謂曰公一聘而起毋

 乃大速乎答曰不如此則道不行至元二十年徴劉先

 生至以為贊善大夫未幾辤去及召為集賢學士復以

 疾辤或問之乃曰不如此則道不尊

中書令耶律文正王楚字晉郷在金為燕京行省貟外