Page:Sibu Congkan Sanbian372-陶宗儀-南村輟耕錄-8-1.djvu/88

此页尚未校对


世祖一曰命廉文正王受戒於國師對曰以受孔子戒

 上曰汝孔子亦有戒邪對曰為臣當忠為子當孝孔門

 之戒如是而已 上喜

謝君直先生枋號疊山信州弋陽人宋景定甲子江東漕

 闈校文彂䇿問權姦誤國趙氏必亡忤賈似道貶興國

 軍三年遇赦得還 天兵南下郡城潰棄家入閩至元

 二十三年御史程文海承旨留夣炎等交薦累召不赴

 二十六年春正月福建行省𠫵知政事魏天祐復𬒳

 詔旨集守令戍将追蹙上道臨行以詩别常所徃来者

 曰雪中松栢愈靑靑扶植綱常在此行天下豈無龔勝