Page:Sibu Congkan Sanbian374-陶宗儀-南村輟耕錄-8-3.djvu/27

此页尚未校对


 仍桓桓執夷徒乃反經溝塍尓倡丹𠂻燭日月易粉黛

 譽聲繩繩汗瀆流回清𪷁盖呉嘗室其少妹且與生子

 名教中所不齒者一死固有餘辜趙頗純謹老成乃亦

 在列可哀也巳隨𨼆漫録載宋端平二年榮全㩀髙郵

 城叛召官奴毛惜惜佐酒罵曰汝本徤兒官家何負

 汝而反吾有死耳不能為反賊行酒全以刃裂口立命

 臠之罵至死不絶後閫臣以聞特封英烈夫人且賜廟

 潘紫岩有詩曰淮海艶SKchar毛惜惜蛾眉有此萬人英恨

 無七首學秦女向使裹頭真杲卿玉骨花顔城下土氷

 䰟雪𩲸史間名古今無限要金者歌舞筵中過一生噫