Page:Sibu Congkan Sanbian374-陶宗儀-南村輟耕錄-8-3.djvu/96

此页尚未校对


 正月十九日生生而聦敏有日者相之曰此子當為神

 仙宗伯大定丙戍年十九辤親居崑崙山依道者脩真

 丁亥謁重陽全真開化王真君於海寜請為弟子戊

 申召見闕下隨還終南山貞祐乙亥太祖平燕城金

 主奔汴丙子復召不起巳夘居萊州時齊魯入宋宋遣

 使来召亦不起是年五月 太祖自乃蛮國遣近侍劉

 仲祿持 手詔致聘十二月至𨼆所召文云制曰天厭

 中原驕華太極之性朕居北野嗜愁莫生之情反朴還

 淳去奢從儉毎一衣一食與牛竪馬圉共𡚁同饗視民

 如赤子飬士若兄第謀素和恩素畜練萬衆以身人之