Page:Sibu Congkan Sanbian376-陶宗儀-南村輟耕錄-8-5.djvu/35

此页尚未校对


 隆安四年庚子晋安帝

  君年三十六五月有從都還阻風規林詩當是叅鎮

  軍䘖命自京都上江𨹧故在始作鎮軍叅軍經曲阿

  詩後父在柴桑故云一欣侍温顔又云乆㳺戀所生

  父為人度不肯適都當是巳舎單行見還舊居詩軍

  僚差疆郡吏故云時来苟𡨋㑹婉戀憇通衢投䇿命

  晨𧚌(“爿”換為“丬”)暫與田園䟽

 隆安五年辛丑

  君年三十七正月有㳺斜川詩云開𡻕倐五十方二

  十七作五日是當是故𡻕五月還潯陽今𡻕七月適