Page:Sibu Congkan Sanbian376-陶宗儀-南村輟耕錄-8-5.djvu/43

此页尚未校对


  亦不逺與遺民更相酬酢不改賞文析義之時未審

  的在何年或𢙢劉柴桑似縣令劉或甞為此縣存此

  呼或有命不為猶續之甞命為撫軍叅軍不就因呼

  周⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾皆不可知但非時為宰者語皆冷交非𤍠官丁

  柴桑詩云秉直司聦于惠百里此乃當官無疑尋詩

  鍾情於劉過厚於周遺民自𨼆之餘無聞續之在𨼆

  之中微婉君與周劉號潯陽三𨼆校情義稍有淺深

  是𡻕宋武帝踐祚

 景平元年癸亥晋營陽王

  君年五十九顔延之為始安過潯陽日造飲酣醉臨