Page:Sibu Congkan Sanbian376-陶宗儀-南村輟耕錄-8-5.djvu/51

此页尚未校对


 君年四十六蕭都督至新林遣弟子戴猛之迎謁𥘉

 齊末作水丑木之歌至是援䜟文成梁字令弟子進

  之遂以梁建國後覆𣳚亦預言朱㸃已已詩嘆朝陽

 重離七元卒驗雖𨼆茅山不郤人主詢謀中大通𥘉

 獻善勝成勝二刀度武帝狃陳慶之覆魏洛陽好大

  之心寖侈叅㑹侯景大觸駭機豈盡忘捄世者但𮗚

 時耳蚤慕張良甚深黄石編書盖傳真祕課兵法其

 間餘事推巳及物亦致平緒術此門𨼆除魔顯定亂

 學道者間及君箸水鏡握鏡當是早為豈挂晚念

 天監元年壬午梁髙帝