Page:Sibu Congkan Sanbian376-陶宗儀-南村輟耕錄-8-5.djvu/77

此页尚未校对


大元世祖皇帝至元十二年也帝遣大臣孛羅等四衆

俻法駕仗衞音伎迎奉萬夀山仁智殿丁丑建大聖安

寺已丑𡻕自仁智殿迎安寺之後殿大作佛事瑞像計

自優填王造始之𡻕至今延祐丙辰凡二千三百有七

年又釋氏感通録云梁武帝遣郝騫等徃天竺國迎佛

旃檀像其王模刻一像付騫天監十年至建康帝迎奉

太極殿建齋度僧大赦断殺自是𬞞食絶慾㩀此說

與碑文不同即今聖安寺所安之像抑優填之所刻欤

 天竺之摹刻欤

今人家娶婦輿轎迎至大門則傳席以入弗令履地然唐