Page:Sibu Congkan Sanbian376-陶宗儀-南村輟耕錄-8-5.djvu/90

此页尚未校对


余向在武林日於一友人䖏見陳居中所畫唐崔麗人圖

其上有題云並燕鶯為字聮微氏姓崔非煙𡨋采畫秀

 玉勝江梅薄命千年恨芳心一寸灰西廂舊紅𣗳曽與

 月徘⿰彳囬 -- 徊余丁邜春三月䘖命陜右道出于蒲東普救之

 僧舎所謂西廂者有唐麗人崔氏女遺照在焉因命畫

 師陳居中繪模真像意非登徒子之用心迨将勉惰鍾

 始終之戒仍拾四十言使好事者知百勞之歌以記云

 㤗和丁邜林鍾𠮷日十洲種玉大誌宜之題延祐庚申

 春二月余傳命至東平頋市粥雙鷹圖𮗚乆之弗見主

 人而歸夜宿府治西軒夢一麗人綃裳玉質逡廵而前