Page:Sibu Congkan Sanbian377-陶宗儀-南村輟耕錄-8-6.djvu/117

此页尚未校对


盛唱胡十八小令知䜟緯者謂其當擅重𫞐十八年人

未之信果於至元壬午伏誅越五年丁亥閏二月桑哥

 拜中書平章立尚書省貪暴殘忍又十倍於阿合馬人

 亦謂桒字折而為四十八桑字後改作相字亦拆而為

 四十八竟不知應之於夀或應之於職然自立省之日

至辛卯正月敗績恰四十八月其神驗如是

大徳戊戌二月二十日張漢臣尚書趙松雪學士費北山

漕侯同在杭州泛舟過西湖至毛家歩上岸乗肩輿将

㳺水樂洞行里餘逢一尼寺趙公偕二公入寺訪親俄

而從人来報張公之老㒒戎顯卒死矣亟回至其所呼