Page:Sibu Congkan Sanbian379-陶宗儀-南村輟耕錄-8-8.djvu/25

此页尚未校对


大分我財産遂於襁褓中酷加淩虐致成驚疾又不容

醫療竟就夭亡大為喜幸越三年自孕将産夢抱此児

及娩得男後隨殞扵蓐児亦不育此婦女妒悍之報今

戴氏絶嗣天道豈逺也哉事在至正十五年四月上旬

汪佛奴歌児也姿色秀麗嘉興富户濮樂間以中統鈔一

千定娶為妾一日桂花盛開濮置酒佛奴奉觴濮有感

于中澘然墮涙佛奴請問其故濮曰吾老矣非乆於人

世者汝冝善事後人佛奴亦泣下誓無貳志人莫之信

既而濮果死佛奴獨居尼寺深蔵簡出操行潔白以終