Page:Sibu Congkan Sanbian379-陶宗儀-南村輟耕錄-8-8.djvu/79

此页尚未校对


筭盤珠言撥之則動既乆曰佛頂珠言終日凝然雖撥

亦不動此雖俗諺實切事情

一錢太守劉寵廟在紹興錢清鎮■王叙能叅政過廟下

賦詩曰劉寵清名舉丗傳至今遺廟在江邉近来仕路

多能者也學先生㨂大錢

全真紀實云金主亮貞元元年有吏員咸陽人王中孚者

倡全真教談馬丘劉和之其教盛焉章宗泰和四年

學士作紫微觀記𠩄載詳悉

馬伯傑山東邹縣人父某拜江南行臺監察御史不以家

行傑獨與毋居盜起汝頴轉畧齊魯境傑負毋匿草間