Page:Sibu Congkan Sanbian381-釋道原-景德傳燈錄-10-02.djvu/36

此页尚未校对


求法淹遟勵志遊方無所不至後歸東洛遇秀禪師言下知

微晚成法器乃⺊壽州三峯山結茅而居常有野人服色素

朴言譚詭異於言𥬇外化作佛形及菩薩羅漢天僊等形或

放神光或呈聲響師之學徒覩之皆不能測如此涉十年後

寂無形影師告衆曰野人作多色𠆸倆眩惑於人只消老僧

不見不聞伊𠆸倆有窮吾不見不聞無盡唐寶歷元年示疾

而終壽九十二明年正月遷塔

淮南都梁山全植禪師光州人也姓芮氏𥘉結庵居止太守

衞文卿命本州長壽寺開法聚徒文卿問曰將來佛法隆替

若何師曰眞實之物無古無今亦無軌躅有爲之法四相遷

流法當陻厄君侯可見師年九十三而終唐會昌四年甲子

九月七日入塔

前嵩嶽慧安國師法嗣