Page:Sibu Congkan Sanbian383-釋道原-景德傳燈錄-10-04.djvu/15

此页尚未校对


造潙山蒙滯頓除遭唐㑹昌沙汰衆皆悲惋諲曰大丈夫鍾此厄㑹豈非

命也何乃效兒女子乎大中初復沙門相還故郷西峯院咸通六年上徑山

明年夲師遷神衆請繼躅爲徑山第三丗於法即潙山之嗣僧問掩息如

灰時如何師曰猶是時人功幹僧曰幹後如何師曰耕人田不種僧曰畢竟

如何師曰禾熟不臨場僧問龍門不假風雷勢便透得者如何師曰猶

是一品二品僧曰此旣是階級向上事如何師曰吾不知有汝龍門僧問

如霜如雪時如何師曰猶是汚染曰不汚染時如何師曰不同色許州全

明上坐先問石霜一毫穿衆穴時如何石霜云直須萬年後云萬年後如

何石霜云登科任汝登科拔萃任汝拔萃後問師云一毫穿衆穴時如何

師曰光靴任汝光靴結果任汝結果僧問如何是長師曰千聖不能量曰

如何是短師曰蟭⿰虫𡨋眼裏著不滿其僧不肯便去舉似石霜石霜云只爲

太近實頭僧問如何是長石霜云不屈曲曰如何是短石霜云𩀱陸盤中

不喝彩佛日長老訪師師問曰伏承長老獨化一方何以荐遊峯頂佛日

曰㓪月當空挂冰霜不自寒師曰莫即是長老家風否佛日曰峭峙萬

重𨵿於中含寳月師曰此猶是文言作麽生是長老家風曰今日賴遇佛日