Page:Sibu Congkan Sanbian383-釋道原-景德傳燈錄-10-04.djvu/23

此页尚未校对


也無師將拄杖劃地一下云著不得即道雪峯無語

潞州渌水和尚僧問如何是祖師西來意師云還見庭前華藥欄麽僧無

廣州文殊院圎明禪師福州人姓陳氏夲參大潙得旨後造雪峯請益法

無異味又甞遊五臺山覩文殊化現乃隨方建院以文殊爲額開寳中前

樞密使李崇矩巡護南方因入師院覩地藏菩薩像問僧曰地藏何以展

手僧曰手中珠𬒳賊偷却也李却問師旣是地藏爲什麽遭賊師曰今日

捉下也李乃謝之淳化元年示㓕壽一百三十有六

前趙州從諗禪師法嗣

洪州武寧縣新興嚴陽尊者僧問如何是佛師曰土塊曰如何是法師曰地

動也曰如何是僧師曰喫粥喫飯僧問如何是新興水師曰前面江裏僧問

如何是應物現形師曰與我拈牀子過來師常有一蛇一虎隨從左右手中

與食

楊州城東光孝院慧覺禪師僧問覺華才綻徧滿娑婆祖印西來合譚

何事師曰情生智隔曰此是敎意師曰汝披什麽衣服問一棒打破虚空

時如何師曰困即歇去師問宋齊丘還㑹道麽宋曰道也著不得師曰有