Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/121

此页尚未校对


此山頗諧素志矣師上堂謂衆曰祖師西來特唱此事自是

諸人不薦向外馳求投赤水以㝷珠就荆山而覔玉所以道

從門入者不是家珍認影爲頭豈非大錯時有僧問如何是

祖師意師曰梁殿不施功魏邦絶心迹問如何是道師曰石

牛頻吐三春霧木馬嘶聲滿道途問如何得見夲來面目師

曰不勞懸石鏡天曉自雞鳴問宗乗一句請師商量師曰黃

峯獨脫物外秀年來月往冷颼颼問不辨中言如何指撥師

曰劒去逺矣爾方刻舟問如何是納衣下事師曰石牛水上

卧東西得自由問如何是目前意師曰秋風有韻片月無方

問如何是學人用心處師曰覺戸不檜對月莫迷問如何是

淸霄路師曰鶴棲雲外樹不倦苦風霜問過去事如何師曰

龍叫淸潭波瀾自肅師住黃山僅十三載學者來無虚往以

後唐同光三年十二月二十一日示有微恙至二十六日午