Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/76

此页尚未校对


前華亭舩子德誠禪師法嗣

澧州夾山善㑹禪師廣州峴亭人也姓廖氏九歳於潭州龍

牙山出家依年受戒往江陵聽習經論該練三學遂參禪㑹

勵力參承初住澧州一夕道吾䇿杖而至遇師上堂僧問如

何是法身師曰法身無相曰如何是法眼師曰法眼無瑕師

又曰目前無法意在目前不是目前法非耳目所到道吾乃

𥬇師乃生疑問吾何𥬇吾曰和尚一等出丗未有師可往浙

中華亭縣參船子和尚去師曰訪得獲否道吾曰彼師上無

片瓦遮頭下無卓錐之地師遂易服直詣華亭㑹船子鼓櫂

而至師資道契微朕不留語見船子章師比遁丗忘機㝷以學者

交湊廬室星布曉夕參依唐咸通十一年庚寅海衆卜于來

山遽成院于師上堂示衆曰夫有祖以來時人錯㑹相承至

今以佛祖句爲人師範如此却成誑人無智人去他只指示